สอบราคากล้องวงจรปิด เทศบาลเมืองพระประแดง

jee2010
โพสต์: 4
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ส.ค. 09, 2016 9:55 am

สอบราคากล้องวงจรปิด เทศบาลเมืองพระประแดง

โพสต์โดย jee2010 » พุธ ก.ย. 21, 2016 4:02 am

ประกาศเทศบาลเมืองพระประแดง
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง

เทศบาลเมืองพระประแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง ตามรายการ ดังนี้
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง จำนวน ๑ โครงการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองพระประแดง
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองพระประแดง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลเมืองพระประแดง ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phrapradaeng.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๖๒๗๐๙๖ ในวันและเวลาราชการ

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน